Zásady ochrany osobních údajů

1. ochrana údajů v kostce

Všeobecná upozornění

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Sběr dat na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jejich kontaktní údaje najdete v části "Oznámení o odpovědné straně" těchto zásad ochrany osobních údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Jedním ze způsobů, jak shromažďujeme vaše údaje, je, že nám je poskytnete. Může jít například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo po vašem souhlasu při návštěvě webových stránek našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze chování uživatelů.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Kdykoli se na nás můžete obrátit s tímto i dalšími dotazy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Analytika a nástroje třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek může být vaše chování při surfování statisticky analyzováno. K tomu slouží především tzv. analytické programy. Podrobné informace o těchto analytických programech najdete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

2. Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tyto webové stránky jsou hostovány externím poskytovatelem služeb (hosterem). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele. To může mimo jiné zahrnovat IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hoster je používán za účelem plnění smluv s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých služebních povinností a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.

Používáme následující hosting:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
Německo

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Pro zajištění zpracování v souladu s ochranou osobních údajů jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek s naším hostingem

3. Obecná upozornění a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů i s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak se to dělá a za jakým účelem.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Zodpovědnou osobou za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

wallPen GmbH
Industriepark 2
57539 Etzbach

Telefon: +49 [0] 2682 96 4000
E-mail: info@wallpen.com

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Doba skladování

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty pro uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.

Poznámka k přenosu dat do USA

Naše webové stránky obsahují nástroje od společností se sídlem v USA. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány na americké servery příslušných společností. Rádi bychom upozornili, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu práva EU na ochranu údajů. Americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako subjekt údajů podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že orgány USA (např. zpravodajské služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje umístěné na serverech USA za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Mnohé operace zpracování údajů jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (článek 21 DSGVO)

Pokud je zpracování údajů založeno na čl. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NEPROBÍHÁ ZA ÚČELEM UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBY PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ABS. 1 DSGVO).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE SPOJENO S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. V PŘÍPADĚ, ŽE S TÍM NESOUHLASÍTE, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU POUŽITY PRO ÚČEL PŘÍMÉ REKLAMY (námitka podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo na odvolání se nedotýká žádných jiných správních ani soudních opravných prostředků.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Zveřejnění, vymazání a oprava

V rámci platných právních předpisů máte kdykoli právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem, stejně jako v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto výmazu.
  • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba provést porovnání vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Odmítnutí propagačních e-mailů

S tímto se vznáší námitka proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisků k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných žádostí (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

Poptávka e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech osobních údajů, které z něj vyplývají (jméno, dotaz), uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných žádostí (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádosti o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Závazná právní ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

5. Analytické nástroje a reklama

záznamník

Provozovatel těchto webových stránek využívá k analýze údajů o používání služeb společnosti etracker GmbH z Hamburku, Německo (www.etracker.com). Ve výchozím nastavení soubory cookie pro analýzu webu nepoužíváme. Pokud používáme analytické a optimalizační soubory cookie, získáváme k tomu předem váš výslovný souhlas. V takovém případě a s vaším souhlasem budou soubory cookie použity pro statistickou analýzu pokrytí těchto webových stránek, měření úspěšnosti našich online marketingových opatření a také pro testovací postupy, např. pro testování a optimalizaci různých verzí naší online nabídky nebo jejích součástí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které ukládá internetový prohlížeč do koncového zařízení uživatele. soubory cookie společnosti etracker neobsahují žádné informace, které by umožňovaly identifikaci uživatele.

Údaje generované společností etracker zpracovává a ukládá společnost etracker výhradně v Německu jménem provozovatele těchto webových stránek, a proto podléhají přísným německým a evropským zákonům a normám o ochraně údajů. V tomto ohledu byla společnost etracker nezávisle auditována, certifikována a získala pečeť ePrivacyseal na ochranu osobních údajů.

Zpracování údajů je založeno na právních ustanoveních čl. 6 odst. 1 písm. f (oprávněný zájem) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Naším zájmem z hlediska DSGVO (oprávněný zájem) je optimalizace naší online nabídky a naší webové prezentace. Protože je pro nás soukromí našich návštěvníků důležité, údaje, které mohou odkazovat na konkrétní osobu, jako je IP adresa, přihlašovací údaje nebo identifikátory zařízení, jsou co nejdříve anonymizovány nebo pseudonymizovány. Jiné použití, sloučení s jinými údaji nebo poskytnutí třetím stranám se neprovádí.

Vy můžete kdykoli vznést námitku proti výše uvedenému zpracování údajů. Námitka nemá žádné negativní důsledky.

Další informace o ochraně osobních údajů společnosti etracker najdete zde.

6. Newsletter

Údaje o zpravodaji

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje nebudou shromažďovány nebo budou shromažďovány pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných v registračním formuláři pro zasílání newsletteru je založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejich používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu "odhlásit odběr" v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete za účelem zasílání newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uchovávány, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru nebo po zániku účelu budou z distribučního seznamu newsletteru vymazány. Vyhrazujeme si právo vymazat nebo zablokovat e-mailové adresy z našeho seznamu pro rozesílání newsletteru podle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Po odhlášení z distribučního seznamu zpravodaje bude vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem zpravodajských služeb v případě potřeby uložena na černou listinu, aby se zabránilo budoucímu zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na splnění zákonných požadavků pro zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO). Uložení na černé listině není časově omezeno. Můžete vznést námitku proti ukládání, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem.

Mailjet

Tyto webové stránky používají k zasílání newsletterů službu Mailjet. Poskytovatelem je Mailjet SAS (Global HQ), sídlo a poštovní adresa Paříž: 13-13 bis, rue de l'Aubrac, 75012 Paříž, Francie.

Mailjet je služba, která slouží mimo jiné k organizaci a analýze zasílání newsletterů. Údaje, které zadáte za účelem zasílání newsletterů, jsou uloženy na serverech společnosti Mailjet.

Servery společnosti Mailjet se k tomuto účelu nepoužívají.

Analýza dat provedená společností Mailjet

Pomocí Mailjetu můžeme analyzovat naše kampaně na zasílání newsletterů. Můžeme například zjistit, zda byla otevřena zpráva s newsletterem a na které odkazy bylo případně kliknuto. Tímto způsobem můžeme mimo jiné zjistit, na které odkazy se klikalo obzvlášť často.

Můžeme také zjistit, zda byly po otevření/kliknutí provedeny určité předem definované akce (míra konverze). Můžeme například zjistit, zda jste po kliknutí na newsletter nakoupili.

Mailjet nám také umožňuje rozdělit ("shlukovat") příjemce newsletteru podle různých kategorií. To umožňuje rozdělit příjemce newsletteru například podle věku, pohlaví nebo místa bydliště. Tímto způsobem lze newslettery lépe přizpůsobit příslušným cílovým skupinám. Pokud si nepřejete žádnou analýzu ze strany společnosti Mailjet, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme v každé zprávě newsletteru odpovídající odkaz.

Podrobné informace o funkcích služby Mailjet naleznete na následujícím odkazu: https://www.mailjet.de/funktion/.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Mailjet naleznete na adrese: https://www.mailjet.de/sicherheit-datenschutz/.

Právní základ

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Doba uložení

Údaje, které jste u nás uložili za účelem zasílání newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uchovávány, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z distribučního seznamu vymazány. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely, tím nejsou dotčeny.

Po odhlášení z distribučního seznamu newsletteru bude vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb pro zasílání newsletteru uložena na černou listinu, aby se v případě potřeby zabránilo budoucímu zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na splnění zákonných požadavků pro zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO). Uložení na černé listině není časově omezeno. Můžete vznést námitku proti ukládání, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem.

Uzavření smlouvy o zpracování na zakázku

S poskytovatelem služby Mailjet jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Mailjet plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

7. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube se zvýšenou ochranou dat

Tato webová stránka vkládá videa z YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Používáme službu YouTube v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim způsobuje, že YouTube neukládá informace o návštěvnících této webové stránky předtím, než si video prohlédnou. Na druhou stranu není zpřístupnění údajů partnerům YouTube nutně vyloučeno rozšířeným režimem ochrany údajů. YouTube se tedy - bez ohledu na to, zda video sledujete - připojuje k síti Google DoubleClick.

Jakmile na této webové stránce spustíte video YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Dále může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube získat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, zlepšování uživatelského komfortu a k prevenci pokusů o podvody.

Případně mohou být po spuštění videa na YouTube spuštěny další operace zpracování dat, které nemůžeme ovlivnit.

Používání YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google

Tento web používá mapovou službu Mapy Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pro používání funkcí Map Google je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Používání Map Google je zakázáno.

Používání Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné lokalizace míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o tom, jak nakládáme s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Audio a videokonference

Zpracování dat

Jedním z nástrojů, které používáme ke komunikaci s našimi klienty, jsou online konference. Konkrétní nástroje, které používáme, jsou uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím videokonference nebo audiokonference přes internet, vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme my a poskytovatel příslušného konferenčního nástroje.

Konferenční nástroje tak shromažďují veškeré údaje, které poskytnete/zadáte za účelem použití nástrojů (e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo). Konferenční nástroje dále zpracovávají dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další "kontextové informace" související s procesem komunikace (metadata).

Konferenční nástroje dále zpracovávají všechny údaje, které poskytnete/zadáte pro použití nástrojů (e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo).

Poskytovatel nástroje dále zpracovává veškeré technické údaje potřebné pro zpracování online komunikace. Jedná se zejména o IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verzi operačního systému, verzi klienta, typ kamery, mikrofonu nebo reproduktoru a typ připojení.

Poskytovatel nástroje zpracovává také veškeré technické údaje, které jsou potřebné pro zpracování online komunikace (metadata).

Pokud je obsah vyměňován, nahráván nebo jinak zpřístupňován v rámci nástroje, bude rovněž uložen na serverech poskytovatelů nástroje. Takový obsah zahrnuje mimo jiné nahrávky z cloudu, chatové/internetové zprávy, hlasové zprávy, nahrané fotografie a videa, soubory, tabule a další informace sdílené při používání služby.

Upozorňujeme, že takový obsah ukládají také servery poskytovatelů nástrojů.

Upozorňujeme, že nemáme plnou kontrolu nad operacemi zpracování dat použitých nástrojů. Naše možnosti se do značné míry odvíjejí od firemní politiky příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování údajů konferenčními nástroji naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů příslušných použitých nástrojů, které uvádíme pod tímto textem.

Účel a právní základ

Konferenční nástroje slouží ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery nebo k nabízení určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b DSGVO). Použití nástrojů dále slouží k obecnému zjednodušení a urychlení komunikace s námi nebo naší společností (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Pokud byl souhlas vyžádán, jsou příslušné nástroje používány na základě tohoto souhlasu; souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím video a konferenčních nástrojů budou z našich systémů vymazány, jakmile nás o jejich vymazání požádáte, odvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo pomine účel jejich ukládání. Uložené soubory cookie zůstávají v koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Povinné zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich údajů, které ukládají provozovatelé konferenčních nástrojů pro své vlastní účely. Pro bližší informace kontaktujte přímo provozovatele konferenčních nástrojů.

Použité konferenční nástroje

Používáme následující konferenční nástroje:

Jitsi Meet

Když s námi komunikujete prostřednictvím služby Jitsi Meet, veškerá data spojená s tímto komunikačním procesem jsou zpracovávána výhradně na našich serverech (On Premise)

 

 

Tento překlad má pouze informativní charakter. Právně závazná je pouze aktuální německá verze.