Privacy Policy

1. Przegląd ochrony danych


Informacje ogólne
Poniższe informacje zapewnią Ci łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszą Deklaracją ochrony danych, którą zamieściliśmy pod niniejszą kopią.

 

Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. "administrator")?
Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO "administratorem")" w niniejszej Polityce prywatności.

 

W jaki sposób rejestrujemy Twoje dane?
Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia ich nam przez Ciebie. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Inne dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich rejestrowanie podczas wizyty na stronie internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do witryny). Informacje te są rejestrowane automatycznie, gdy uzyskujesz dostęp do tej witryny.

 

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?
Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

 

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?
Masz prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

Nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie, jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

 

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie
Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas odwiedzania tej witryny. Takie analizy są przeprowadzane przede wszystkim za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych poniżej.

 

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)


Hosting zewnętrzny
Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hosta). Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikację, informacje o umowach, informacje kontaktowe, imiona i nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Twoje dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do takich danych.

 

Korzystamy z następującego hosta:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
Deutschland

 

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych


Aby zagwarantować przetwarzanie zgodnie z przepisami o ochronie danych, zawarliśmy z naszym hostem umowę o przetwarzaniu zamówień.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe


Ochrona danych
Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. W związku z tym traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są gromadzone.

 

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem komunikacji e-mail) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

 

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO "administratorem danych")
Administratorem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest:

wallPen GmbH
Werkstrasse 15
57537 Wissen

Telefon: +49 2742 966800
E-mail: info@wallpen.com

 

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

 

Okres przechowywania
O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu, gdy cel, dla którego zostały zebrane, przestanie mieć zastosowanie. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania w prawie podatkowym lub handlowym); w tym drugim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

 

Informacje dotyczące przekazywania danych do USA
Nasza strona internetowa korzysta w szczególności z narzędzi firm z siedzibą w USA. Gdy narzędzia te są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane na serwery tych firm w USA. Zwracamy uwagę, że USA nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnych przepisów o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie, jako osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby specjalne) mogą przetwarzać, oceniać i trwale przechowywać Twoje dane na serwerach w USA w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

 

Cofnięcie Twojej zgody na przetwarzanie danych
Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz również w dowolnym momencie odwołać zgodę, której już nam udzieliłeś. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed Twoim odwołaniem.

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)
W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. A) RODO. 6 SEKT. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI ZAREJESTRUJESZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH DOTYCZY SPRZECIW, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ PRZEKONUJĄCE, GODNE OCHRONY PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

 

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU ZAANGAŻOWANIA SIĘ W REKLAMĘ BEZPOŚREDNIĄ, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, DO CELÓW TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŚLI WYRAZISZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

 

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do zarejestrowania skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

 

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo zażądać, abyśmy przekazali Tobie lub stronie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

 

Szyfrowanie SSL i/lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony internetowej, ta strona korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Możesz rozpoznać szyfrowane połączenie, sprawdzając, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

 

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

 

Informacje o danych, ich poprawianie i usuwanie
W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania danych. Możesz mieć również prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.

 

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
Masz prawo zażądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

W przypadku, gdy zakwestionujesz poprawność swoich danych zarchiwizowanych przez nas, zwykle będziemy potrzebować trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.


Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania ich usunięcia.


Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a Ty potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.


Jeśli wniosłeś sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały zostać zestawione ze sobą. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.


Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

 

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w związku z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w naszym Powiadomieniu o witrynie, do wysyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

 

4. Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej


Formularz kontaktowy
Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, a także wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Twojej zgody.

 

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. b RODO, jeśli Twoja prośba jest związana z wykonaniem umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona wymagana.

Informacje wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, przestanie istnieć (np. po udzieleniu przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich obowiązkowych przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania.

 

Żądanie przez e-mail, telefon lub faks
Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznej obsłudze przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona uzyskana.

 

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz swoją zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych wygaśnie (np. po wypełnieniu Twojej prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

 

5. Narzędzia analityczne i reklama


Korzystanie z technologii etracker
Dostawca tej witryny korzysta z usług firmy etracker GmbH z Hamburga w Niemczech (www.etracker.com) w celu analizy danych dotyczących użytkowania. Domyślnie nie używamy plików cookie do analizy sieci. W zakresie, w jakim używamy plików cookie do analizy i optymalizacji, z wyprzedzeniem uzyskujemy Twoją wyraźną zgodę. W takim przypadku, jeśli wyrazisz na to zgodę, pliki cookie są używane w celu umożliwienia statystycznej analizy zasięgu tej witryny, pomiaru skuteczności naszych działań marketingowych online oraz procedur testowych, na przykład w celu testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej komponentów. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

 

Dane generowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker wyłącznie w Niemczech w imieniu dostawcy tej strony internetowej i dlatego podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom i standardom ochrony danych. W związku z tym etracker został poddany niezależnemu audytowi, certyfikacji i otrzymał znak jakości w zakresie ochrony danych ePrivacyseal.

 

Przetwarzanie danych opiera się na przepisach prawnych art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Naszą troską w zakresie DSGVO (uzasadniony interes) jest optymalizacja naszej oferty online i naszej obecności w Internecie. Ponieważ prywatność odwiedzających jest dla nas ważna, dane, które mogą umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, login lub identyfikatory urządzenia, są anonimizowane lub pseudonimizowane tak szybko, jak to możliwe. Jakiekolwiek inne wykorzystanie, łączenie z innymi danymi lub ujawnianie stronom trzecim nie będzie miało miejsca.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się wyżej wymienionemu przetwarzaniu danych. Sprzeciw nie ma żadnych negatywnych konsekwencji.

Więcej informacji na temat ochrony danych w etracker znajdziesz tutaj.

 

Korzystanie z technologii SalesViewer

Niniejsza witryna korzysta z technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH na podstawie uzasadnionych interesów operatora witryny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu gromadzenia i zapisywania danych do celów marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji.

 

W tym celu wykorzystywany jest kod oparty na javascript, który służy do przechwytywania danych dotyczących firmy i korzystania ze strony internetowej. Dane przechwycone za pomocą tej technologii są szyfrowane za pomocą niemożliwej do odzyskania funkcji jednokierunkowej (tzw. hashowania). Dane są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzających witrynę.

 

Dane przechowywane przez Salesviewer® zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu i nie będzie prawnego obowiązku ich przechowywania.

 

Rejestrowanie i przechowywanie danych można w każdej chwili anulować ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość, klikając na https://www.salesviewer.com/opt-out, aby uniemożliwić SalesViewer® rejestrowanie Twoich danych. W takim przypadku na Twoim urządzeniu zostanie zapisany plik cookie opt-out dla tej witryny. Jeśli usuniesz pliki cookie w przeglądarce, będziesz musiał ponownie kliknąć ten link.

 

6. Newsletter


Dane newslettera
Jeśli chcesz subskrybować biuletyn oferowany na tej stronie, będziemy potrzebować od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrazić zgodę na otrzymywanie biuletynu. Żadne inne dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Będziemy wykorzystywać te dane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie będziemy udostępniać ich osobom trzecim.

Przetwarzanie informacji wprowadzonych do formularza subskrypcji newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail i wykorzystanie tych informacji do wysyłania newslettera, na przykład klikając link "Anuluj subskrypcję" w newsletterze. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce do tej pory.

Dane przekazane nam w celu subskrypcji biuletynu będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu lub przez dostawcę usługi biuletynu i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej biuletynu po rezygnacji z subskrypcji biuletynu lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6(1)(f) RODO.

 

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście jest nieokreślone. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

 

Podstawa prawna
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

 

Okres przechowywania
Dane przekazane nam w celu subskrypcji biuletynu będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu lub przez dostawcę usługi biuletynu i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej biuletynu po rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.

 

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście jest nieokreślone. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

 

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych
Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z dostawcą Mailjet i w pełni wdrażamy surowe przepisy niemieckich agencji ochrony danych podczas korzystania z Mailjet.

 

7. Wtyczki i narzędzia
YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych
Nasza strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten zapewnia, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Nie musi to jednak oznaczać, że udostępnianie danych partnerom YouTube może być wykluczone w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych. Na przykład, niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko zaczniesz odtwarzać film z YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przypisanie Twoich wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube będzie mógł umieszczać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odciski palców urządzenia). W ten sposób YouTube będzie w stanie uzyskać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te będą między innymi wykorzystywane do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności witryny dla użytkownika i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa.

W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu odtwarzania filmu z YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe transakcje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

 

Korzystanie z YouTube opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 ust. 1 lit. a RODO; umowa może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki YouTube przetwarza dane użytkowników, zapoznaj się z Polityką prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Mapy Google
Ta strona internetowa korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, Twój adres IP musi zostać zapisany. Z reguły informacje te są przesyłane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej witryny nie ma kontroli nad transferem danych.

 

Korzystamy z Google Maps, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i ułatwiać znalezienie lokalizacji ujawnionych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli uzyskano odpowiednie oświadczenie o wyrażeniu zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 ust. 1 lit. a RODO. Deklaracja zgody może zostać w każdej chwili odwołana.

 

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

8. Konferencje audio i wideo online (narzędzia konferencyjne)


Przetwarzanie danych
Używamy narzędzi konferencyjnych online, między innymi do komunikacji z naszymi klientami. Narzędzia, z których korzystamy, zostały szczegółowo wymienione poniżej. Jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem konferencji wideo lub audio z wykorzystaniem Internetu, Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego oraz przez nas. Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie informacje, które podajesz/udostępniasz w celu korzystania z tych narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (godzinę) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników i inne "informacje kontekstowe" związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do przetwarzania komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofon lub głośnik oraz typ połączenia.

Jeśli treści są wymieniane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane w ramach narzędzia, są one również przechowywane na serwerach dostawcy narzędzia. Takie treści obejmują między innymi nagrania w chmurze, czaty/wiadomości błyskawiczne, pocztę głosową, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

 

Pamiętaj, że nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych w używanych narzędziach. Nasze możliwości są w dużej mierze zdeterminowane przez politykę korporacyjną danego dostawcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych używanych narzędzi, które wymieniliśmy poniżej tego tekstu.

 

Cel i podstawy prawne
Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub obecnymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie, w jakim zażądano zgody, przedmiotowe narzędzia będą wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem od tej daty.

 

Czas przechowywania danych
Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów natychmiast po tym, jak poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub powód przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Przechowywane pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu końcowym, dopóki ich nie usuniesz. Obowiązkowe prawne okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na czas przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych do ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się bezpośrednio z operatorami narzędzi konferencyjnych.

 

Wykorzystywane narzędzia konferencyjne
Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

 

Czcionki internetowe Google
Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Gdy wywołujesz stronę, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że ta strona internetowa została wywołana za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z Google WebFonts opiera się na Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. 6 (1) lit. a DSGVO; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. 

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka z Twojego komputera.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, odwiedź stronę https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Piksel Facebooka

 

Niniejsze tłumaczenie służy wyłącznie celom informacyjnym. Tylko aktualna wersja niemiecka jest prawnie wiążąca.