Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie zal u een gemakkelijk te navigeren overzicht geven van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term "persoonlijke gegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze Verklaring gegevensbescherming, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de vastlegging van gegevens op deze website (d.w.z. de "verantwoordelijke voor de verwerking")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens te vinden zijn onder het kopje "Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "controller" genoemd)" in dit privacybeleid.

Hoe leggen wij uw gegevens vast?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult op ons contactformulier.

Andere gegevens worden door onze IT-systemen automatisch geregistreerd of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem, of tijdstip waarop de site is bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw informatie?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties die verband houden met gegevensbescherming.

Analysetools en tools geleverd door derden

Er bestaat een mogelijkheid dat uw browsingpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma's noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's verwijzen wij u naar onze Verklaring Gegevensbescherming hieronder.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt ten behoeve van de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende host:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
Deutschland

Uitvoering van een overeenkomst gegevensverwerking

Om de verwerking volgens de voorschriften voor gegevensbescherming te garanderen, hebben wij met onze gastheer een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en zijn pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, wordt een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij maken u erop attent dat de overdracht van gegevens via het Internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor veiligheidsleemten. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke (in de GDPR de "verantwoordelijke voor de verwerking" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

wallPen GmbH
Industriepark 2
57539 Etzbach

Telefoon: +49 [0] 2682 96 4000
E-mail: info@wallpen.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Opgeslagen duur

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld, niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS

Onze website maakt met name gebruik van tools van bedrijven die in de VS gevestigd zijn. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van deze bedrijven. Wij moeten erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens voor controledoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Terugtrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingen is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u ons reeds heeft gegeven te allen tijde herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (Art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6 SECT. 1 LIT. E OF F GDPR, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, KUNT U DEZE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING RAADPLEGEN. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE AANSPRAKEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 SECT. 1 GDPR).

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM UW GEGEVENS TE VERWERKEN IN DIRECT ADVERTENTIE, HEBT U HET RECHT U TE ALLEN TIJDE TE VERWIJDEREN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE DOELSTELLINGEN VAN ZULKE ADVERTENTIE. DIT GELDT OOK VOOR HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U hiertegen bezwaar maakt, WILLEN UW PERSOONSGEGEVENS ONVERMIJDELIJK NIET MEER GEBRUIKT WORDEN VOOR DIRECTE ADVERTENTIEDOELSTEN (BEZWAAR ZIJN ZOALS ART. 21 SECT. 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of arbeidsplaats hebben of op de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen geldt ongeacht eventuele andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel ter beschikking staan.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een contract, aan u of aan een derde partij overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke verlangt, zal dit alleen gebeuren indien dit technisch haalbaar is.

SSL en/of TLS encryptie

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals inkooporders of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht informatie te verlangen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan, alsmede het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Recht om beperkingen van de verwerking te eisen

U hebt het recht te eisen dat beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen geldt in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij doorgaans enige tijd nodig om deze bewering te controleren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de vernietiging van deze gegevens.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de vernietiging ervan.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21 Sect. 1 GDPR, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van de archivering ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om gewichtige redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze Site Notice om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en zijn pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Vastleggen van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's maken gebruik van wat in de branche "cookies" worden genoemd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw apparaat toebrengen. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert, of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben een verscheidenheid aan functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen zijn of het tonen van reclameboodschappen.

Cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties (vereiste cookies) of voor de levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangehaald. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Als uw toestemming voor het opslaan van de cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend opgeslagen op basis van de verkregen toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u gewaarschuwd wordt telkens wanneer cookies worden geplaatst en om de aanvaarding van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies gedeactiveerd worden, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u daarvan apart op de hoogte stellen in samenhang met dit gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze informatie omvat:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • De hostnaam van de toegang hebbende computer
  • Het tijdstip van het opvragen van de server
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens en eventuele contactgegevens door ons opgeslagen om uw vraag te kunnen behandelen en in het geval dat wij verdere vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) of op uw instemming (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) indien daarom is verzocht.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijv. nadat we ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, onverlet.

Vraag per e-mail, telefoon, of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR als uw aanvraag verband houdt met de vervulling van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij de effectieve behandeling van aan ons voorgelegde verzoeken (Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR) of op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR) indien deze is verkregen.

De door u via contactaanvragen aan ons verzonden gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Communicatie via WhatsApp

Voor communicatie met onze klanten en andere derden maken wij onder meer gebruik van de instant messaging-dienst WhatsApp. De aanbieder is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De communicatie is end-to-end versleuteld (peer-to-peer), waardoor WhatsApp of andere derden geen toegang hebben tot de inhoud van de communicatie. WhatsApp krijgt echter wel toegang tot de metagegevens die tijdens het communicatieproces worden gecreëerd (bijvoorbeeld afzender, ontvanger en tijd). Wij willen er ook op wijzen dat WhatsApp heeft verklaard dat het persoonsgegevens van zijn gebruikers deelt met zijn in de VS gevestigde moedermaatschappij Facebook. Meer details over de verwerking van gegevens zijn te vinden in het privacybeleid van WhatsApp op: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Het gebruik van WhatsApp is gebaseerd op ons legitieme belang om zo snel en effectief mogelijk te communiceren met klanten, belanghebbende partijen en andere zakelijke en contractuele partners (art. 6(1)(f) GDPR). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van de toestemming; deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met werking voor de toekomst.

De communicatie-inhoud die tussen en op WhatsApp wordt uitgewisseld, blijft bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Wij gebruiken WhatsApp in de variant "WhatsApp Business".

Datatatransmissie naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details kunt u hier vinden: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum?lang=en.

5. Sociale media

Facebook plug-ins (Like & Share knop)

We hebben plug-ins van het sociale netwerk Facebook op deze website geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook zullen de verzamelde gegevens ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de "Like"-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u onder de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u deze website en de bijbehorende pagina's bezoekt, zal de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand brengen. Daardoor ontvangt Facebook de informatie dat u deze website met de plug-in hebt bezocht. Als u echter op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van deze website en de pagina's ervan met uw Facebook-profiel verbinden. Daardoor kan Facebook het bezoek aan deze website en haar pagina's toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de verklaring over gegevensbescherming van Facebook raadplegen op: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website en de pagina's ervan kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-account terwijl u op deze website bent.

Het gebruik van de Facebook-plug-in is gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media. Als een respectieve verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden herroepen.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die na de doorgifte plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die op ons gezamenlijk rusten, zijn vastgelegd in een gemeenschappelijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst kunt u vinden onder: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

Datatatransmissie naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details kunt u hier vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter plug-in

Wij hebben functies van het social media-platform Twitter in deze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Wanneer u Twitter en de functie "Re-Tweet" gebruikt, worden websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Tijdens dit proces worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij, de aanbieders van de website en de pagina's ervan, geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik van deze informatie door Twitter. Voor meer details kunt u de privacyverklaring van Twitter raadplegen op: https://twitter.com/en/privacy.

Het gebruik van Twitter plug-ins is gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media. Als een respectieve verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden herroepen.

Datatatatransmissie naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details kunt u hier vinden: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U hebt de mogelijkheid om uw gegevensbeschermingsinstellingen te resetten op Twitter onder de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Instagram plug-in

We hebben functies van het publieke mediaplatform Instagram in deze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om inhoud van deze website te koppelen aan uw Instagram-profiel. Dit stelt Instagram in staat om uw bezoek aan deze website toe te wijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website en de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Als een respectieve verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. a DGDPR. Een dergelijke toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram die na de doorgifte plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die op ons gezamenlijk rusten, zijn vastgelegd in een gemeenschappelijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden onder: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook- of Instagramtool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook- of Instagramproducten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

Datatatransmissie naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details kunt u hier vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor meer informatie over dit onderwerp, raadpleeg de verklaring inzake gegevensprivacy van Instagram op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr plug-in

Deze website en haar pagina's maken gebruik van knoppen van het Tumblr-platform. De aanbieder is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Met deze buttons kunt u een bericht of een pagina op Tumblr delen of de aanbieder op Tumblr volgen. Als u een van onze websites bezoekt via de Tumblr-knop, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Tumblr. Wij hebben geen controle over de hoeveelheid gegevens die Tumblr verzamelt en overdraagt met behulp van deze plug-in. Het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website worden beide overgedragen.

Gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Als een respectieve verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. a DGDPR. Een dergelijke toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de Privacyverklaring van Tumblr raadplegen op: https://www.tumblr.com/privacy/en.

LinkedIn plug-in

Deze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer u een pagina van deze website opent die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt er met uw IP-adres van op de hoogte gebracht dat u deze website hebt bezocht. Als u op de knop "Aanbevelen" van LinkedIn klikt en op dat moment op uw LinkedIn-account bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de websites geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik daarvan door LinkedIn.

Het gebruik van de LinkedIn plug-in is gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media. Als een respectieve verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden herroepen.

Datatatatransmissie naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details kunt u hier vinden: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Voor meer informatie over dit onderwerp, raadpleeg LinkedIn's Data Privacy Declaration op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plug-in

Deze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De provider is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze sites/pagina's wordt opgeroepen die functies van XING bevat, wordt een verbinding met de servers van XING tot stand gebracht. Voor zover wij weten, leidt dit niet tot de archivering van persoonsgegevens. In het bijzonder slaat de dienst geen IP-adressen op en analyseert hij geen gebruikerspatronen.

Gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Als een respectieve verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. a DGDPR. Een dergelijke toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over gegevensbescherming en de XING share button kunt u de Verklaring gegevensbescherming van Xing raadplegen op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest-plug-in

Wij maken op deze website gebruik van social plug-ins van het sociale netwerk Pinterest. Het netwerk wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Als u een site of pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Pinterest. Tijdens dit proces stuurt de plug-in loggegevens naar de servers van Pinterest in de Verenigde Staten. De loggegevens kunnen mogelijk uw IP-adres bevatten, het adres van de websites die u hebt bezocht en die ook Pinterest-functies bevatten. De informatie omvat ook het type en de instellingen van uw browser, de gegevens en het tijdstip van de aanvraag, hoe u Pinterest gebruikt en cookies.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Als een respectieve verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. a DGDPR. Een dergelijke toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over het doel, de reikwijdte en de voortzetting van de verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals over uw aangesloten rechten en opties om uw privégegevens te beschermen, kunt u de informatie over gegevensprivacy van Pinterest raadplegen op: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Analyse-instrumenten en reclame

etracker

Deze website maakt gebruik van de analysedienst etracker. De aanbieder van deze dienst is de etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland.

Het maakt het mogelijk om op basis van de gegevens een gebruikersprofiel onder een pseudoniem te genereren. etracker maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken om de gebruiker te herkennen (bijv. cookies of apparaat-fingerprinting). Gegevens die met de technologieën van etracker worden verzameld, worden zonder een afzonderlijke verklaring van toestemming van de betrokkene niet gebruikt om gebruikers van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de houder van het pseudoniem.

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen, om het webaanbod en de reclame van de exploitant te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. een toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Uitvoering van een contract gegevensverwerking

Wij hebben met de aanbieder van etracker een contractovereenkomst voor gegevensverwerking gesloten en passen de strenge bepalingen van de Duitse instanties voor gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van etracker in de volle omvang toe.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres, en waarmee u instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld of worden alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen deze gegevens niet doorgeven aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevuld op het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). U kunt de toestemming die u hebt gegeven voor het archiveren van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link "Uitschrijven" in de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot op heden heeft plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd met het doel u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel niet meer van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om e-mailadressen naar eigen goeddunken uit onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6(1)(f) GDPR.

Nadat u zich afmeldt van de nieuwsbriefdistributielijst, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Mailjet

Deze website maakt gebruik van Mailjet voor het verzenden van nieuwsbrieven. De provider is Mailjet SAS (Global HQ) kantoor en postadres Parijs: 13-13 to, rue de l'Aubrac, 75012 Parijs, Frankrijk.

Mailjet is een dienst waarmee o.a. de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De door u ingevoerde gegevens met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Mailjet.

Gegevensanalyse door Mailjet

Met behulp van Mailjet zijn wij in staat om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Zo kunnen we bepalen welke links het vaakst zijn aangeklikt.

We kunnen ook zien of na het openen/klikken bepaalde vooraf gedefinieerde acties zijn uitgevoerd (conversiepercentage). Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of u een aankoop heeft gedaan nadat u op de nieuwsbrief heeft geklikt.

Mailjet stelt ons ook in staat om nieuwsbriefontvangers in verschillende categorieën ("clusters") in te delen. De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld op basis van leeftijd, geslacht, of woonplaats. Op die manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden afgestemd op de respectievelijke doelgroepen. Als u niet wilt dat Mailjet u analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Daartoe voorzien wij een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht. Bovendien kunt u zich direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

Voor gedetailleerde informatie over de functies van Mailjet, verwijzen wij u naar de volgende link: https://www.mailjet.de/funktion/.

Het privacybeleid van Mailjet is te vinden op: https://www.mailjet.de/sicherheit-datenschutz/.

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt deze overeenkomst op elk gewenst moment herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de herroeping.

Opslagtermijn

De gegevens die bij ons zijn opgeslagen voor het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich heeft uitgeschreven van de nieuwsbrief distributielijst, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbrief service provider worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Uitvoering van een contract gegevensverwerking

Wij hebben met de aanbieder van Mailjet een contractovereenkomst voor gegevensverwerking gesloten en passen bij het gebruik van Mailjet de strenge bepalingen van de Duitse instanties voor gegevensbescherming volledig toe.

8. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Ons website bevat video's van de website YouTube. De beheerder van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus kan worden uitgesloten. Zo zal YouTube, ongeacht of je een video bekijkt, altijd een verbinding tot stand brengen met het Google DoubleClick netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website afspeelt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Als gevolg daarvan wordt de YouTube-server geïnformeerd, welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u ingelogd bent op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw browsepatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Daarnaast kan YouTube, nadat u bent begonnen met het afspelen van een video, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijv. apparaat fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie zal onder meer worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen extra gegevensverwerkingstransacties worden gegenereerd nadat u bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, die buiten onze controle vallen.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, is dit een legitiem belang. Indien een overeenkomst ter zake is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan op elk moment worden herroepen.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, kunt u het privacybeleid voor YouTube-gegevens raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de Google Maps-functies mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

Wij gebruiken Google Maps om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de locaties die op onze website worden vermeld, gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Als een respectieve verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden herroepen.

Datatatatransmissie naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details kunt u hier vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens, kunt u de Privacyverklaring van Google bekijken onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

9. Online Audio- en videoconferenties (conferentiehulpmiddelen)

Gegevensverwerking

Wij gebruiken online conferentietools, onder andere, voor de communicatie met onze klanten. De tools die wij gebruiken, staan hieronder in detail vermeld. Als u met ons communiceert via video- of audioconferentie via internet, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door de aanbieder van de betreffende conferentietool en door ons. De conferentietools verzamelen alle informatie die u verstrekt/toegaat om de tools te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Bovendien verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, begin en einde (tijd) van deelname aan de conferentie, aantal deelnemers en andere "contextinformatie" met betrekking tot het communicatieproces (metadata).

Daarnaast verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de online communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, besturingssysteemtype en -versie, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Indien binnen het instrument inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar gesteld, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieder van het instrument. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloud opnamen, chat/ instant berichten, voicemail geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards, en andere informatie gedeeld tijdens het gebruik van de dienst.

Wij wijzen u erop dat wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte instrumenten. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Verdere informatie over de gegevensverwerking door de conferentietools kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van de gebruikte tools, die wij onder deze tekst hebben opgenomen.

Doel en rechtsgrondslagen

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR). Bovendien dient het gebruik van de tools om de communicatie met ons of ons bedrijf in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Voor zover toestemming is gevraagd, zullen de tools in kwestie worden gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met ingang van die datum worden ingetrokken.

Duur van de opslag

Gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de video- en conferentietools worden uit onze systemen verwijderd onmiddellijk nadat u ons om verwijdering hebt verzocht, uw toestemming voor opslag hebt ingetrokken, of de reden voor opslag van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de duur van de opslag van uw gegevens die door de beheerders van de conferentietools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de conferentietools.

Gebruikte conferentietools

Wij gebruiken de volgende conferentiehulpmiddelen:

Jitsi Meet

Wanneer u met ons communiceert via Jitsi Meet, worden alle gegevens met betrekking tot deze communicatieactiviteit uitsluitend op onze servers (On Premise) verwerkt.

 

 

Deze vertaling dient uitsluitend ter informatie. Alleen de huidige Duitse versie is juridisch bindend.